O PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Projekt pt. „Rozwój sektora MSP i ich pracowników z subregionu pilskiego” jest realizowany od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku, na terenie subregionu pilskiego województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 1318 (593 mężczyzn i 725 kobiet) przedsiębiorców lub pracowników, w tym:

 • 322 osób w wieku powyżej 50 roku życia,
 • 422 osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie. ISCED3),

oddelegowanych z 439 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego – powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, oddelegowanych przez przedsiębiorstwa, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, zgodnie z regionalną polityką oraz z potrzebami regionalnych przedsiębiorstw.
Podmiotowy System Finansowania, gwarantuje Przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby Przedsiębiorstwa.
Operatorem PSF na subregion pilski jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zapewniający przedsiębiorstwom wsparcie w postaci poradnictwa w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

Otrzymana kwota przez przedsiębiorstwo na usługi rozwojowe stanowi pomoc de minimis dla MŚP.

Informacje na temat PSF

1) Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 100 000,00 zł.

2) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej.

3) Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:
a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego

 • 50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,
 • 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,
 • 80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

b) branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 punktów procentowych w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych ,o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie przekracza kwoty 5 000,00 zł – bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej określony zgodnie z warunkami, o których mowa pkt 7.

5) Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość Uczestników projektu, średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu wynosi 2570,02 zł.

6) Przedsiębiorstwa w ramach projektu są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w projekt, w wysokości 20% kosztu pojedynczej usługi rozwojowej.

7) Finansowanie objąć może wyłącznie usługi rozwojowe oferowane przez podmioty wpisane do BUR. Podmiot obligatoryjnie spełniać musi następujące warunki:
a) posiadać potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do należytego
świadczenia usług,
b) przestrzegać w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej,
c) posiadać system zapewnienia jakości usług.

8) Koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorstwo nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

W ramach projektu PSF NIE JEST MOŻLIWE kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:
a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych;
c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji;
d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorstwo jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki,
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania.
f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

BUR

Pojęcie BUR – oznacza Bazę Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych znajduje się na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


W ramach działań promocyjnych przewidziano funkcjonowanie infolinii prowadzonej przez Administratora BUR (tel. 801 808 108), która udziela wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na przygotowanie przedsiębiorstwa i pracowników do zmian.

Podstawowe informacje na temat BUR

1) Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


2) Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje mają prawo do sprawdzania w podmiocie zarejestrowanym w BUR przestrzegania wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym do sprawdzenia zgodności wpisu do BUR ze stanem faktycznym w zakresie prawdziwości i prawidłowości danych, informacji, oraz oświadczeń składanych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu BUR.


3) W ramach działania, zgodnie z PSF, istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych realizowanych w celu lepszego przystosowania Przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian. Wsparcie realizowane jest zgodnie z podejściem popytowym, a więc dającym możliwość Przedsiębiorstwu dokonania swobodnego wyboru usług, odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa.


4) Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.


5) Możliwe jest złożenie przez Przedsiębiorstwo zamówienia na konkretną usługę rozwojową za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR.


6) BUR zapewnia możliwość dokonania oceny usługi rozwojowej przez Przedsiębiorstwo delegujące pracowników do udziału w usłudze rozwojowej, pracowników przedsiębiorstwa uczestniczących w usłudze rozwojowej oraz podmiot świadczący usługi rozwojowe w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych.


7) BUR umożliwia weryfikację następujących elementów prawidłowości wydatków ponoszonych w ramach projektu PSF:

a) ceny usługi rozwojowej opisanej w dowodzie księgowym (cena usługi rozwojowej opisana w dowodzie księgowym powinna być równa lub niższa od ceny wskazanej w Karcie Usługi);

b) zgłoszenia uczestnictwa w usłudze rozwojowej;

c) spełnienia obowiązku oceny usługi rozwojowej – zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;

d) nazwy podmiotu, daty przeprowadzenia usługi rozwojowej, tytułu usługi rozwojowej, imienia i nazwiska uczestnika/ów projektu, liczby godzin i programu usługi rozwojowej, numeru ID wsparcia.

GRUPA DOCELOWA

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Grupę docelową stanowi 1318 przedsiębiorców lub pracowników (725 kobiet i 593 mężczyzn) z 439 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego.
Pracownicy muszą być zgłoszeni do projektu przez swoje przedsiębiorstwa.

Wsparcie skoncentrowane jest w szczególności na:

  • MŚP z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji:
   • biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
   • wnętrza przyszłości, przemysł jutra,
   • wyspecjalizowane procesy logistyczne,
   • rozwój oparty na ICT,
   • nowoczesne technologie medyczne;
  • przedsiębiorcach i pracownikach:
   1. powyżej 50 roku życia – 322 osób;
   2. o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3) – 422 osoby;
  • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy – 976 osób.

 

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Informacje o wykształceniu:

  • ISCED1 – podstawowe (szkoła podstawowa);
  • ISCED2 – gimnazjalne;
  • ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane);
  • ISCED4 – policealne (szkoły policealne)
  • ISCED5 – studia krótkiego cyklu (Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  • ISCED6-8 – studia wyższe: I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Rekrutacja do projektu „Rozwój sektora MSP i ich pracowników z subregionu pilskiego” rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00.

Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji będą dostępne na stronie www.rozwijamy.eu lub w Biurze Projektu.

Procedura ubiegania się Przedsiębiorstw
I. I ETAP – Znalezienie usługi/operatora

 1. Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji. Konieczność zarejestrowania się (dobrowolne i bezpłatne) w systemie BUR (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl) warunkuje możliwość skorzystania z usług rozwojowych.
 2. Znalezienie Operatora Regionalnego, subregionu pilskiego.
 3. MSP dokonuje samodzielnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.
 4. Operator zapewnia odbiorcom wsparcia poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.
 5. W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez MSP na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez MSP zamówienia na konkretną usługę rozwojową.

II. II Etap – Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i podpisanie Umowy Wsparcia

 1. MSP występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora.
 2. Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.
 3. Po zakwalifikowaniu do projektu Operator podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę wsparcia określającą warunki stron oraz nadaje ID wsparcia uczestnikowi instytucjonalnemu (przedsiębiorcy) lub uczestnikowi indywidualnemu (os. fizycznej).
 4. Po podpisaniu umowy przedsiębiorstwo otrzymuje promesę, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.
 5. Poprzez system BUR MSP wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.
 6. Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy zostaje przydzielony przez Operatora ID wsparcia.
 7. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

III. III ETAP – Realizacja usługi

 1. Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w ofercie usługi. W przypadku zmiany miejsca przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Operatora. Przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych.
 2. Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia dowód księgowy na przedsiębiorcę, na rzecz którego zrealizował usługę zawierający dane usługobiorcy, imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikator – nadany w systemie informatycznym – karty usługi rozwojowej.
 3. Podmiot świadczący usługę rozwojową zobowiązany także jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi zawierającego: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko uczestnika projektu, datę i miejsce przeprowadzenia usługi, liczbę godzin usługi, zakres tematyczny, informacje na temat efektów uczenia się do których uzyskania Uczestnik projektu przygotował się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeśli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22.XII.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

IV. IV ETAP – Ocena usługi rozwojowej i refundacja

 1. Uczestnik projektu ocenia usługę rozwojową za pomocą Systemu Oceny Usług Rozwojowych.
 2. Przedsiębiorstwo składa do Operatora (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej) dokumenty niezbędne do rozliczenia m.in.:
  1. formularz rozliczający,
  2. dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe,
  3. potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (wyciąg z konta),
  4. zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej lub dokument potwierdzający fakt nabycia kwalifikacji,
  5. wypełnioną ankietę ex post przez Przedsiębiorstwo, przygotowaną przez Operatora.
 3. Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy przedsiębiorca lub jego pracownicy dokonali oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji Operator przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe (dokonuje refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową) na wskazane konto bankowe w wysokości oznaczonej w umowie.
 4. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez przedsiębiorstwo następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej z Operatorem.
 5. W oparciu o dokonane wyliczenia następuje ewentualna korekta wysokości udzielonej pomocy de minimis/publicznej. Na tym etapie Operator może przeprowadzić szczegółową kontrolę.
 6. Brak złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia w terminie wskazanym w umowie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie uzyska zwrotu dofinansowania.

KONTAKT

Biuro projektu:
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 600 237 484, 692 052 100
e-mail: biuro@rozwijamy.eu

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy przykładowe wzory dokumentów zgłoszeniowych do wglądu.

FORMULARZ_ZGLOSZENIA

ZAL_NR_1_REGULAMIN_REKRUTACJI_I_UDZIALU_W_PROJEKCIE

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS

ZAL_NR_4_5_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_ZWROTU_POMOCY

ZAL_NR_6_OSWIADCZENIE_MSP_PRZETWARZANIE_DANYCH

ZAL_NR_7_OSWIADCZENIE_DOT_SMART_SPECIALISATION

ZAL_NR_8_OSWIADCZENIE_O_WYKSZTALCENIU

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH

 

 

KONTAKT

KONTAKTFundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ul. Grunwaldzka 2

64-920 Piła

michal.chojara@fripww.pl   604 473 963

robert.zubowicz@fripww.pl  796 009 189

biuro@rozwijamy.eu

wnioski.pila@fripww.pl