O PROJEKCIE

UWAGA!

Nowe wzory dokumentacji

 REKRUTACJA JEST CIĄGŁA
OD DNIA 21 MARCA 2023 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ – ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – obowiązuje od 21.03.2023 r.

UWAGA!

Ocena Usługi rozwojowej musi być wypełniona max. w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji usługi. Brak wypełnionej ankiety uniemożliwia rozliczenie usługi.

Informacja dla firm, które złożyły komplet dokumentów rozliczeniowych

Uprzejmie informujemy, że refundacja kosztów usługi rozwojowej nastąpi po otrzymaniu przez Operatora transzy z Instytucji Zarządzającej.

Projekt pt. „Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego” jest realizowany od 01.03.2020 roku do 30.09.2023 roku, na terenie subregionu pilskiego województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 2100 (1029 mężczyzn i 1071 kobiet) przedsiębiorców i ich pracowników, z 880 MŚP z subregionu pilskiego – powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego,

oddelegowanych przez pracodawców, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Podmiotowy System Finansowania, gwarantuje Przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby Przedsiębiorstwa.
Operatorem PSF na subregion pilski jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zapewniający przedsiębiorstwom wsparcie w postaci poradnictwa w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

Otrzymana kwota przez przedsiębiorstwo na usługi rozwojowe stanowi pomoc de minimis dla MŚP.

Wybrane informacje na temat PSF

1) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej.

2) Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego
• 50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,
• 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,
• 80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

b) branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 punktów procentowych w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych ,o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.

f) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

3) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu nie przekracza kwoty 6 350,00 zł , za wyjątkiem osób przybyłych z Ukrainy do Wielkopolski po 24.02.2022 roku, w związku z konfliktem w Ukrainie, dla, których poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu nie przekracza kwoty 5 000,00 zł.

4) Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach projektu, wynosi 75 000,00 zł . W przypadku Przedsiębiorstw, które zgłoszą osoby przybyłe z Ukrainy po 24.02.2022 r. maksymalna kwota refundacji kosztów zakupu usług rozwojowych może wynosić 130 000,00 zł

5) Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość Uczestników projektu, średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu wynosi 3934,42 zł; osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. wynosi 5000,00 zł

6) Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość firm, średni poziom dofinansowania na jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 9510,05 zł

7) Finansowanie objąć może wyłącznie usługi rozwojowe oferowane przez podmioty wpisane do BUR. Podmiot obligatoryjnie spełniać musi następujące warunki:

a) posiadać potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do należytego świadczenia usług,

b) przestrzegać w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej,

c) posiadać system zapewnienia jakości usług.

8) W ramach usług rozwojowych, tj. szkoleń oraz usług doradczych kwalifikowalna jest kwota netto usługi wykazana na fakturze VAT. Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej.

9) Przedsiębiorstwa w ramach projektu są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w projekcie, w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF.

W ramach projektu PSF NIE JEST MOŻLIWE kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: (kliknij i rozwiń informacje)

a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER;
b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych –w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER;
c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji –w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER;
d) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21PO WER;
e) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
f) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych –w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
g) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do spraw kompetencji –w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
h) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
i) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności, gdy jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorstwo jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
• udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
• pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
j) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
k) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
l) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora w danym projekcie PSF.

BUR

bur3
rob4
bur2

Pojęcie BUR – oznacza Bazę Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych znajduje się na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

W ramach działań promocyjnych przewidziano funkcjonowanie serwisu informacyjnego prowadzonego przez Administratora BUR (tel. 801 808 108), który udziela wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na przygotowanie przedsiębiorstwa i pracowników do zmian.

Podstawowe informacje na temat BUR

1) Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

2) Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje mają prawo do weryfikacji w podmiocie świadczącym usługi rozwojowe przestrzegania warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe poprzez:

a) analizę oświadczeń zawierających informacje o spełnianiu tych warunków oraz analizę danych wprowadzonych przez podmioty wpisane do BUR;

b) sprawdzanie stanu faktycznego w podmiocie wpisanym do BUR, w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do BUR oraz w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe zgodnie z postanowieniami regulaminu BUR.

3) Możliwe jest złożenie przez przedsiębiorcę zamówienia na konkretną usługę rozwojową za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR, m.in. w sytuacji, gdy usługi rozwojowe, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie nie są dostępne w BUR.

4) Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

5) BUR zapewnia możliwość dokonania oceny usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej, pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w usłudze rozwojowej oraz podmiot świadczący usługi rozwojowe w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych.

6) BUR umożliwia weryfikację następujących elementów prawidłowości wydatków ponoszonych w ramach projektu PSF:

a) ceny usługi rozwojowej opisanej w dowodzie księgowym (cena usługi rozwojowej opisana w dowodzie księgowym powinna być równa lub niższa od ceny wskazanej w Karcie Usługi);

b) zgłoszenia uczestnictwa w usłudze rozwojowej;

c) spełnienia obowiązku oceny usługi rozwojowej – zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;

d) nazwy podmiotu, daty przeprowadzenia usługi rozwojowej, tytułu usługi rozwojowej, imienia i nazwiska uczestnika/ów projektu, liczby godzin i programu usługi rozwojowej, numeru ID wsparcia.

GRUPA DOCELOWA

rob5
bur
rob9

Grupa docelowa projektu

1. W projekcie weźmie udział 2100 Uczestników Projektu (1071 kobiet i 1029 mężczyzn), w tym 100 z Ukrainy, z 880 mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego.

2. Wsparcie skoncentrowane jest w szczególności na:

 • Przedsiębiorstwach z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne.
 • Przedsiębiorcach, pracownikach:a. powyżej 50 roku życia – 377 osób;
  b. o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3) – 717 osób;
  c. zatrudnionych w Przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miast średnich (w tym tracących funkcję społeczno – gospodarczą) – 250 osób.
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

3. Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Informacje o wykształceniu:

ISCED1 – podstawowe (szkoła podstawowa);
ISCED2 – gimnazjalne;
ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane);
ISCED4 – policealne (szkoły policealne)
ISCED5 – studia krótkiego cyklu (Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ISCED6-8 – studia wyższe: I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie

REKRUTACJA

bur
bur4
rob2

Procedura ubiegania się Przedsiębiorstw

I ETAP – Znalezienie usługi/operatora (kliknij)

1. Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji. Konieczność zarejestrowania się (dobrowolne i bezpłatne) w systemie BUR (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) warunkuje możliwość skorzystania z usług rozwojowych.

2. Znalezienie Operatora Regionalnego, subregionu pilskiego.

3. Przedsiębiorstwo dokonuje swobodnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

4. Operator zapewnia Przedsiębiorstwom, Uczestnikom projektu poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

5. W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez Przedsiębiorstwo na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez Przedsiębiorstwo zamówienia na konkretną usługę rozwojową.

II Etap – Złożenie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i podpisanie Umowy Wsparcia (kliknij)

1. Przedsiębiorstwo występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora.

2. Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.

3. Po zakwalifikowaniu do projektu Operator podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę wsparcia określającą warunki stron oraz nadaje ID wsparcia, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.

4. Poprzez system BUR Przedsiębiorstwo wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.

5. Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy zostaje przydzielony przez Operatora ID wsparcia.

6. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis/pomocy publicznej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca przekroczy dozwolony limit pomocy de minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, jest mu udzielana pomoc publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc publiczna na usługi doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

III ETAP – Realizacja usługi (kliknij)

1. Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w ofercie usługi. W przypadku zmiany miejsca przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Operatora. Przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych.

2. Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia dowód księgowy na przedsiębiorcę, na rzecz którego zrealizował usługę zawierający dane usługobiorcy, imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, numer kart usługi i ID wsparcia.

3. Podmiot świadczący usługę rozwojową zobowiązany także jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi zawierającego: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (numer kart usługi i ID wsparcia), dane usługobiorcy (nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko Uczestnika Projektu), datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania Uczestnik Projektu przygotował się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeśli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22.12.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

IV ETAP – Ocena usługi rozwojowej i refundacja (kliknij)

1. Uczestnik projektu ocenia usługę rozwojową za pomocą Systemu Oceny Usług Rozwojowych.

2. Przedsiębiorstwo składa do Operatora (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej) dokumenty niezbędne do rozliczenia m.in.:

a) formularz rozliczający,
b) dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe,
c) potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (wyciąg z konta),
d) zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej lub dokument potwierdzający fakt nabycia kwalifikacji,
e) wypełnioną ankietę ex post przez Przedsiębiorstwo, przygotowaną przez Operatora.

3. Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy Uczestnik Projektu dokonał oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji Operator przekazuje przedsiębiorstwu środki finansowe (dokonuje refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową) na wskazane konto bankowe w wysokości oznaczonej w umowie.

4. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez przedsiębiorstwo następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej z Operatorem.

5. W oparciu o dokonane wyliczenia następuje ewentualna korekta wysokości udzielonej pomocy de minimis/publicznej. Na tym etapie Operator może przeprowadzić szczegółową kontrolę.

6. Brak złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia w terminie wskazanym w umowie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie uzyska refundacji.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy wzory dokumentów zgłoszeniowych.

W przypadku zgłaszania pracowników prosimy dołączyć kserokopie umowy o pracę oraz zgłoszenie do ZUS.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PDF obowiązuje od 17 stycznia 2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA .doc – obowiązuje od 17 stycznia 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – obowiązuje od 21.03.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – obowiązuje od stycznia 2022

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS – PDF niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól załącznika. W przypadku, kiedy dana pole nie dotyczy wnioskującego należy wpisać „nie dotyczy”.

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS – .xls niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól załącznika. W przypadku, kiedy dana pole nie dotyczy wnioskującego należy wpisać „nie dotyczy”.

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS PDF

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS .doc

ZAL_NR_4_5_6_OSWIADCZENIA PDF obowiązujący od dnia 23.06.2020 r.

ZAL_NR_4_5_6_OSWIADCZENIA .doc obowiązujący od dnia 23.06.2020 r.

ZAL_NR_7_OSWIADCZENIE_MSP_PRZETWARZANIE_DANYCH – obowiązuje od 1.10.2022

ZAL_NR_8_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH – obowiązuje od 1.10.2022

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_KRYTERIOW_MSP – PLIK PDF

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_KRYTERIOW_MSP – PLIK .doc

ANKIETA W MOMENCIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU EX ANTE

ANKIETA NA ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE EX POST

KONTAKT

Przed wizytą osobistą w biurze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu.

Robert Zubowicz – tel. +48 796 009 189
robert.zubowicz@fripww.pl

Michał Chojara – tel.  +48 604 473 963
michal.chojara@fripww.pl

Biuro
biuro@rozwijamy.eu

KONTAKT

kontakt
bur4
bur5

Przed wizytą osobistą w biurze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu.

Biuro projektu dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
ul. Grunwaldzka 2 pok. nr 9
64-920 Piła

Robert Zubowicz – tel. +48 796 009 189
robert.zubowicz@fripww.pl

Michał Chojara – tel.  +48 604 473 963
michal.chojara@fripww.pl

Biuro
biuro@rozwijamy.eu

Sprawdź jak do nas dojechać