Menu Zamknij

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA O DOFINANSOWANIE USŁUGI ROZWOJOWEJ

1)     Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie nie wymaga rejestracji. Konieczność zarejestrowania się (dobrowolne i bezpłatne) w systemie BUR warunkuje możliwość skorzystania z usług rozwojowych.

2)     Podmiot wsparcia dokonuje swobodnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

3)     W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez Podmiot wsparcia na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez Podmiot wsparcia zamówienia na konkretną usługę rozwojową.

1)     Podmiot wsparcia występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora.

2)     Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.

3)     Po zakwalifikowaniu do projektu Operator podpisuje z Podmiotem wsparcia umowę  wsparcia określającą warunki stron, promesę oraz nadaje ID wsparcia, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.

4)     Poprzez system BUR Podmiot wsparcia  wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.

5)     Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie. Uczestnikowi projektu zostaje przydzielony przez Operatora ID wsparcia.

6)     Operator wystawia zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis/pomocy publicznej.

1)       Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w ofercie usługi. W przypadku zmiany miejsca przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Operatora. Podmiot wsparcia ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych.

2)       Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia dowód księgowy na przedsiębiorcę, na rzecz którego zrealizował usługę zawierający dane usługobiorcy, imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, numer kart usługi i ID wsparcia.

3)       Podmiot świadczący usługę rozwojową zobowiązany także jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi zawierającego: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (numer kart usługi i ID wsparcia), dane usługobiorcy (nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko Uczestnika Projektu), datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania Uczestnik Projektu przygotował się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeśli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22.12.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

1)     Uczestnik Projektu ocenia usługę rozwojową za pomocą Systemu Oceny Usług Rozwojowych (najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia usługi).

2)     Uczestnik projektu składa do Operatora  dokumenty niezbędne do rozliczenia m.in.:

a) formularz rozliczający (stanowiący załącznik nr 1 do Umowy wsparcia),

b) dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe,

c) potwierdzenie zapłaty za ww. faktury.

Potwierdzenie zapłaty – dokumentem właściwym jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie potwierdzenie zlecenia płatności. Wobec powyższego wszelkie dokumenty z adnotacją „oczekujący”, „w toku” itp. nie mogą stanowić podstawy potwierdzenia uregulowania zobowiązań. Z powyższego potwierdzenia powinno wynikać za jaki dokument księgowy (numer faktury) nastąpiła zapłata. (W przypadku gdy na potwierdzeniu występuje kwota wyższa niż wynikająca z dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie Przedmiotu usługi, niezbędne jest dostarczenie kopii pozostałych dokumentów opłaconych daną transakcją lub oświadczenia odbiorcy przelewu, potwierdzającego, iż otrzymał zapłatę za dokument rozliczający przedmiot umowy, w pełnej wysokości wraz ze wskazaniem terminu przelewu i numeru rachunku bankowego, na który wpłynęła należność);

d) zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej lub dokument potwierdzający fakt nabycia kwalifikacji,

3)     Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w punkcie 2 muszą być potwierdzone przez osobę  upoważnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy za zgodność z oryginałem.

4)     Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy Uczestnik Projektu dokonał oceny usług rozwojowych, w których wziął udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji Operator przekazuje przedsiębiorstwu środki finansowe (dokonuje refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową) na wskazane konto bankowe w wysokości oznaczonej w umowie.

5)     Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez Uczestników Projektu.

6)     W oparciu o dokonane wyliczenia następuje ewentualna korekta wysokości udzielonej pomocy de minimis/publicznej. Na tym etapie Operator może przeprowadzić szczegółową kontrolę.

7)     Brak złożenia przez uczestnika projektu rozliczenia w terminie wskazanym w umowie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie uzyska refundacji.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – PDF (POBIERZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – wykaz sekcji PKD inteligentne specjalizacje Wielkopolski i podregionu pilskiego PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA – PDF (POBIERZ) LUB/I DOC (POBIERZ)

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA:

UWAGA! Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pracowników (ZUS RCA) powinien być wystawiony indywidualnie dla każdego UP.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pomocy de minimis – PDF (pobierz) i/lub DOC (pobierz)

Kursy EURO do przeliczenia

  • 2021 r. – 4,5994
  • 2022 r. – 4,6899
  • 2023 r. – 4,3480

Wyliczenie do tabeli o wysokości przychodu z trzech ostatnich lat podawany w TYSIĄCACH EURO

Sposób wyliczenia:

przychody z danego roku podzielone przez kurs waluty z danego roku podzielone przez 1000.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE I WPISANIE DATY W PIERWSZYM DNIU USŁUGI ROZWOJOWEJ TJ. NP. SZKOLENIA (DOTYCZY PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA):

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – UMOWA WSPARCIA – PDF (POBIERZ)

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY WSPARCIA:

LISTA WYKLUCZEŃ – PDF (pobierz)

 

KONTAKT

Przed wizytą osobistą w biurze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu.

Robert Zubowicz – tel. +48 796 009 189

robert.zubowicz@fripww.pl.

Skip to content