REKRUTACJA

bur
bur4
rob2

Procedura ubiegania się Przedsiębiorstw

I ETAP – Znalezienie usługi/operatora (kliknij)

1. Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji. Konieczność zarejestrowania się (dobrowolne i bezpłatne) w systemie BUR (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) warunkuje możliwość skorzystania z usług rozwojowych.

2. Znalezienie Operatora Regionalnego, subregionu pilskiego.

3. Przedsiębiorstwo dokonuje swobodnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

4. Operator zapewnia Przedsiębiorstwom, Uczestnikom projektu poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

5. W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez Przedsiębiorstwo na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez Przedsiębiorstwo zamówienia na konkretną usługę rozwojową.

II Etap – Złożenie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i podpisanie Umowy Wsparcia (kliknij)

1. Przedsiębiorstwo występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora.

2. Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.

3. Po zakwalifikowaniu do projektu Operator podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę wsparcia określającą warunki stron oraz nadaje ID wsparcia, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.

4. Poprzez system BUR Przedsiębiorstwo wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.

5. Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy zostaje przydzielony przez Operatora ID wsparcia.

6. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis/pomocy publicznej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca przekroczy dozwolony limit pomocy de minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, jest mu udzielana pomoc publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc publiczna na usługi doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

III ETAP – Realizacja usługi (kliknij)

1. Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w ofercie usługi. W przypadku zmiany miejsca przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Operatora. Przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych.

2. Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia dowód księgowy na przedsiębiorcę, na rzecz którego zrealizował usługę zawierający dane usługobiorcy, imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, numer kart usługi i ID wsparcia.

3. Podmiot świadczący usługę rozwojową zobowiązany także jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi zawierającego: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (numer kart usługi i ID wsparcia), dane usługobiorcy (nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko Uczestnika Projektu), datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania Uczestnik Projektu przygotował się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeśli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22.12.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

IV ETAP – Ocena usługi rozwojowej i refundacja (kliknij)

1. Uczestnik projektu ocenia usługę rozwojową za pomocą Systemu Oceny Usług Rozwojowych.

2. Przedsiębiorstwo składa do Operatora (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej) dokumenty niezbędne do rozliczenia m.in.:

a) formularz rozliczający,
b) dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe,
c) potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (wyciąg z konta),
d) zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej lub dokument potwierdzający fakt nabycia kwalifikacji,
e) wypełnioną ankietę ex post przez Przedsiębiorstwo, przygotowaną przez Operatora.

3. Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy Uczestnik Projektu dokonał oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji Operator przekazuje przedsiębiorstwu środki finansowe (dokonuje refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową) na wskazane konto bankowe w wysokości oznaczonej w umowie.

4. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez przedsiębiorstwo następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej z Operatorem.

5. W oparciu o dokonane wyliczenia następuje ewentualna korekta wysokości udzielonej pomocy de minimis/publicznej. Na tym etapie Operator może przeprowadzić szczegółową kontrolę.

6. Brak złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia w terminie wskazanym w umowie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie uzyska refundacji.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy wzory dokumentów zgłoszeniowych.

W przypadku zgłaszania pracowników prosimy dołączyć kserokopie umowy o pracę oraz zgłoszenie do ZUS.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PDF obowiązuje od 17 stycznia 2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA .doc – obowiązuje od 17 stycznia 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – obowiązuje od 21.03.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – obowiązuje od stycznia 2022

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS – PDF niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól załącznika. W przypadku, kiedy dana pole nie dotyczy wnioskującego należy wpisać „nie dotyczy”.

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS – .xls niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól załącznika. W przypadku, kiedy dana pole nie dotyczy wnioskującego należy wpisać „nie dotyczy”.

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS PDF

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS .doc

ZAL_NR_4_5_6_OSWIADCZENIA PDF obowiązujący od dnia 23.06.2020 r.

ZAL_NR_4_5_6_OSWIADCZENIA .doc obowiązujący od dnia 23.06.2020 r.

ZAL_NR_7_OSWIADCZENIE_MSP_PRZETWARZANIE_DANYCH – obowiązuje od 1.10.2022

ZAL_NR_8_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH – obowiązuje od 1.10.2022

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_KRYTERIOW_MSP – PLIK PDF

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_KRYTERIOW_MSP – PLIK .doc

ANKIETA W MOMENCIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU EX ANTE

ANKIETA NA ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE EX POST

KONTAKT

Przed wizytą osobistą w biurze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu.

Robert Zubowicz – tel. +48 796 009 189
robert.zubowicz@fripww.pl

Michał Chojara – tel.  +48 604 473 963
michal.chojara@fripww.pl

Biuro
biuro@rozwijamy.eu