Menu Zamknij

O PROJEKCIE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. został Beneficjentem nowego projektu Unijnego pt. „Usługi rozwojowe w subregionie pilskim – szansą na zmianę”, realizowanego w oparciu o umowę numer FEWP.06.04-IZ.00-0009/23.

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 2600 (1326 kobiet i 1274 mężczyzn) przedsiębiorców i ich pracowników z 880 przedsiębiorstw, spółdzielni i podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego – powiatów:

  • chodzieskiego,
  • czarnkowsko-trzcianeckiego,
  • pilskiego,
  • wągrowieckiego,
  • złotowskiego,

oddelegowanych przez pracodawców, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, zgodnie z potrzebami do dnia 31.12.2028 roku

W projekcie mogą wziąć udział Uczestnicy Projektu z mikro (w tym samozatrudnieni), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni, podmiotów ekonomii społecznych z subregionu pilskiego.

Wsparcie skoncentrowane jest na:

  • przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji RIS2030 (tj. główne PKD): biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne;
  • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE – wsparcie realizowane będzie przez udzielenie: 

– usług rozwojowych realizowanych przez Bazę Usług Rozwojowych (tzw. BUR) przy zachowaniu Podmiotowego Systemu Finansowania dla 880 przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej, pozwalające m.in.na adaptację do zmian w gospodarce, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacjach i podregionalnych inteligentnych specjalizacjach (technologie wodorowe, produkcja artykułów spożywczych, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, turystyka),wykorzystania nowych technologii, w tym w powiązaniu z niską/zerową emisyjnością lub GOZ zarządzania różnorodnością i wiekiem;

– usług rozwojowych dla 2600 pracowników i przedsiębiorców z subregionu pilskiego.

EFEKTY PROJEKTU:

– wzrost kwalifikacji lub kompetencji  przez min. 2392 pracowników przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych);

 – rozwój i osiągnięcie celu rozwojowego dzięki udziałowi w programie przez min. 863 przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej;

– wzrost świadomości wpływu dokształcania ustawicznego na życie zawodowe u 2600 osób pracujących. 

Poziom dofinansowania:

· 70% poziomu dofinansowania dla samozatrudnionych (tj. osób prowadzących działalność gospodarczą, bez powiązań z innymi podmiotami i bez zatrudniania innej osoby w jakiejkolwiek formie);

· 65 % poziomu dofinansowania dla pozostałych przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednej osoby nie przekracza kwoty 4000,00 zł .

Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jeden Podmiot wsparcia na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach projektu, wynosi 50 000,00 zł .

Wartość projektu : 16 899 140,75

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 11 829 398,52

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content