BUR

Pojęcie BUR – oznacza Bazę Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych znajduje się na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


W ramach działań promocyjnych przewidziano funkcjonowanie infolinii prowadzonej przez Administratora BUR (tel. 801 808 108), która udziela wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na przygotowanie przedsiębiorstwa i pracowników do zmian.

Podstawowe informacje na temat BUR

1) Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


2) Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje mają prawo do sprawdzania w podmiocie zarejestrowanym w BUR przestrzegania wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym do sprawdzenia zgodności wpisu do BUR ze stanem faktycznym w zakresie prawdziwości i prawidłowości danych, informacji, oraz oświadczeń składanych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu BUR.


3) W ramach działania, zgodnie z PSF, istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych realizowanych w celu lepszego przystosowania Przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian. Wsparcie realizowane jest zgodnie z podejściem popytowym, a więc dającym możliwość Przedsiębiorstwu dokonania swobodnego wyboru usług, odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa.


4) Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.


5) Możliwe jest złożenie przez Przedsiębiorstwo zamówienia na konkretną usługę rozwojową za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR.


6) BUR zapewnia możliwość dokonania oceny usługi rozwojowej przez Przedsiębiorstwo delegujące pracowników do udziału w usłudze rozwojowej, pracowników przedsiębiorstwa uczestniczących w usłudze rozwojowej oraz podmiot świadczący usługi rozwojowe w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych.


7) BUR umożliwia weryfikację następujących elementów prawidłowości wydatków ponoszonych w ramach projektu PSF:

a) ceny usługi rozwojowej opisanej w dowodzie księgowym (cena usługi rozwojowej opisana w dowodzie księgowym powinna być równa lub niższa od ceny wskazanej w Karcie Usługi);

b) zgłoszenia uczestnictwa w usłudze rozwojowej;

c) spełnienia obowiązku oceny usługi rozwojowej – zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;

d) nazwy podmiotu, daty przeprowadzenia usługi rozwojowej, tytułu usługi rozwojowej, imienia i nazwiska uczestnika/ów projektu, liczby godzin i programu usługi rozwojowej, numeru ID wsparcia.