GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 1318 przedsiębiorców lub pracowników (725 kobiet i 593 mężczyzn) z 439 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego. Pracownicy muszą być zgłoszeni do projektu przez swoje przedsiębiorstwa. Wsparcie skoncentrowane jest w szczególności na:

 • MŚP z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji:
  • biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
  • wnętrza przyszłości, przemysł jutra,
  • wyspecjalizowane procesy logistyczne,
  • rozwój oparty na ICT,
  • nowoczesne technologie medyczne;
 • przedsiębiorcach i pracownikach:
  1. powyżej 50 roku życia – 322 osób;
  2. o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3) – 422 osoby;
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy – 976 osób.


 • Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

  Informacje o wykształceniu:

  • ISCED1 – podstawowe (szkoła podstawowa);
  • ISCED2 – gimnazjalne;
  • ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane);
  • ISCED4 – policealne (szkoły policealne)
  • ISCED5 – studia krótkiego cyklu (Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  • ISCED6-8 – studia wyższe: I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie