GRUPA DOCELOWA

rob5
bur
rob9

Grupa docelowa projektu

1. W projekcie weźmie udział 2100 Uczestników Projektu (1071 kobiet i 1029 mężczyzn), w tym 100 z Ukrainy, z 880 mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego.

2. Wsparcie skoncentrowane jest w szczególności na:

 • Przedsiębiorstwach z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne.
 • Przedsiębiorcach, pracownikach:a. powyżej 50 roku życia – 377 osób;
  b. o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3) – 717 osób;
  c. zatrudnionych w Przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miast średnich (w tym tracących funkcję społeczno – gospodarczą) – 250 osób.
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

3. Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Informacje o wykształceniu:

ISCED1 – podstawowe (szkoła podstawowa);
ISCED2 – gimnazjalne;
ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane);
ISCED4 – policealne (szkoły policealne)
ISCED5 – studia krótkiego cyklu (Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ISCED6-8 – studia wyższe: I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie