REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Rekrutacja do projektu „Rozwój sektora MSP i ich pracowników z subregionu pilskiego” rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00.

Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji będą dostępne na stronie www.rozwijamy.eu lub w Biurze Projektu.

Procedura ubiegania się Przedsiębiorstw
I. I ETAP – Znalezienie usługi/operatora

 1. Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji. Konieczność zarejestrowania się (dobrowolne i bezpłatne) w systemie BUR (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl) warunkuje możliwość skorzystania z usług rozwojowych.
 2. Znalezienie Operatora Regionalnego, subregionu pilskiego.
 3. MSP dokonuje samodzielnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.
 4. Operator zapewnia odbiorcom wsparcia poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.
 5. W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez MSP na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez MSP zamówienia na konkretną usługę rozwojową.

II. II Etap – Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i podpisanie Umowy Wsparcia

 1. MSP występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora.
 2. Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.
 3. Po zakwalifikowaniu do projektu Operator podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę wsparcia określającą warunki stron oraz nadaje ID wsparcia uczestnikowi instytucjonalnemu (przedsiębiorcy) lub uczestnikowi indywidualnemu (os. fizycznej).
 4. Po podpisaniu umowy przedsiębiorstwo otrzymuje promesę, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.
 5. Poprzez system BUR MSP wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.
 6. Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy zostaje przydzielony przez Operatora ID wsparcia.
 7. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

III. III ETAP – Realizacja usługi

 1. Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w ofercie usługi. W przypadku zmiany miejsca przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Operatora. Przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych.
 2. Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia dowód księgowy na przedsiębiorcę, na rzecz którego zrealizował usługę zawierający dane usługobiorcy, imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikator – nadany w systemie informatycznym – karty usługi rozwojowej.
 3. Podmiot świadczący usługę rozwojową zobowiązany także jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi zawierającego: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko uczestnika projektu, datę i miejsce przeprowadzenia usługi, liczbę godzin usługi, zakres tematyczny, informacje na temat efektów uczenia się do których uzyskania Uczestnik projektu przygotował się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeśli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22.XII.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

IV. IV ETAP – Ocena usługi rozwojowej i refundacja

 1. Uczestnik projektu ocenia usługę rozwojową za pomocą Systemu Oceny Usług Rozwojowych.
 2. Przedsiębiorstwo składa do Operatora (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej) dokumenty niezbędne do rozliczenia m.in.:
  1. formularz rozliczający,
  2. dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe,
  3. potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (wyciąg z konta),
  4. zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej lub dokument potwierdzający fakt nabycia kwalifikacji,
  5. wypełnioną ankietę ex post przez Przedsiębiorstwo, przygotowaną przez Operatora.
 3. Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy przedsiębiorca lub jego pracownicy dokonali oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji Operator przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe (dokonuje refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową) na wskazane konto bankowe w wysokości oznaczonej w umowie.
 4. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez przedsiębiorstwo następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej z Operatorem.
 5. W oparciu o dokonane wyliczenia następuje ewentualna korekta wysokości udzielonej pomocy de minimis/publicznej. Na tym etapie Operator może przeprowadzić szczegółową kontrolę.
 6. Brak złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia w terminie wskazanym w umowie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie uzyska zwrotu dofinansowania.

KONTAKT

Biuro projektu:
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 600 237 484, 692 052 100
e-mail: biuro@rozwijamy.eu

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu przyjmujemy (do odwołania) od pracowników płci żeńskiej powyżej 50 roku życia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy przykładowe wzory dokumentów zgłoszeniowych do wglądu.

FORMULARZ_ZGLOSZENIA

ZAL_NR_1_REGULAMIN_REKRUTACJI_I_UDZIALU_W_PROJEKCIE

ZAL_2_FORMULARZ_DE_MINIMIS

ZAL_NR_3_OSWIADCZENIE_DE_MINIMIS

ZAL_NR_4_5_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_ZWROTU_POMOCY

ZAL_NR_6_OSWIADCZENIE_MSP_PRZETWARZANIE_DANYCH

ZAL_NR_7_OSWIADCZENIE_DOT_SMART_SPECIALISATION

ZAL_NR_8_OSWIADCZENIE_O_WYKSZTALCENIU

ZAL_NR_9_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH